THE KITE

(orig. POUSTET DRAKA)

  • THE KITE

Czech Republic, Slovakia, Poland 2019Language:No DialogueDirector:Martin Smatana14 min, Colour, ProRes

back